September 2022

Ese IMANA yihereye muntu isi ngo ayitwarire?

Muri iyi nkuru, tugiye kurebera hamwe: uko IMANA yahaye muntu gutwara isi Uko inzoka yamushutse ikamwigisha kutumvira IMANA Uko icyo cyaha aricyo muntu akirwana nacyo kimutandukanya n’IMANA Impamvu dukwiye gusenga Impamvu dukwiye gutura IMANA amaturo IMANA yahaye abantu ubutware IMANA yaremye abantu mu Ishusho na Kamere yayo, irangije ibaha ubutware ngo batware ibiremwe byo mu […]

Ese IMANA yihereye muntu isi ngo ayitwarire? Read More »

Kwikunda ni ukurwanya IMANA

Ntimugakunde iby’isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby’isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry’umubiri ari n’irari ry’amaso, cyangwa kwibona ku by’ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi.  (1 Yohana 2:15-16 ). Tumaze iminsi tuvuga ku mwuka wo kwikunda, uwo satani yihisha

Kwikunda ni ukurwanya IMANA Read More »

Kubera iki hari ikibi n’ububabare kuri iyi si?

Hari ibibi byinshi bibera muri iyi si kubera umutima wa muntu (UBUMUNTU) wangiritse. Ikibi kiza kizanywe n’umuntu hanyuma akagikwiza mu bandi. Ikibi gituruka mu myitwarire mibi yacu tugirira abandi. Urugero: Nk’ubu mfite umugore n’abana, hanyuma tugatandukana na we. Ari umugore, ari abana, bose bagiye kubaho ubuzima bw’uburushyi kubera njyewe. Abana bagakwiriye kurerwa n’ababyeyi bombi bafatanyije

Kubera iki hari ikibi n’ububabare kuri iyi si? Read More »

Home
Bibiliya
WhatsApp
YouTube
Aderessi