Icyigisho

Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye

Nuko rero nk’uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ni ko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye (Yakobo 2:26) “Mbese bene Data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera, nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se, hagira mwene Data w’umugabo cyangwa w’umugore wambaye ubusa, kandi akaba abuze ibyokurya […]

Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye Read More »

Kuvuka bwa Kabiri

Ese kuvuka bwa kabiri bisobanura iki? Iri jambo kuvuka bwa Kabiri ryazanywe n’Umwami YESU yigisha ukuntu abantu bashobora guhinduka bakaba abana b’IMANA. Na Nikodemu yaribwiraga ntabwo yabashije kuryumva, ariko Umwami YESU ararimusobanurira. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati “Mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye

Kuvuka bwa Kabiri Read More »

Satani yageze mu isi

Satani yinjiye mu isi yigisha abantu kwikunda, ariko cyane cyane ahera ku bantu bafite ubushobozi bwo guhindura umuco n’imyitwarire ya benshi. Niyo mpamvu akunda gukorera mu bahanzi bakomeye, mu bakire no mu bategetsi bamwe na bamwe. Iyi video iri hasi hano urabona ukuntu akoresha abahanzi bakomeye bo ku isi bakagurisha ubugingo bwabo kugira ngo bakire

Satani yageze mu isi Read More »

Home
Bibiliya
WhatsApp
YouTube
Aderessi