June 2023

Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye

Nuko rero nk’uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ni ko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye (Yakobo 2:26) “Mbese bene Data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera, nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se, hagira mwene Data w’umugabo cyangwa w’umugore wambaye ubusa, kandi akaba abuze ibyokurya […]

Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye Read More »

Yozefu agambanirwa na Yuda bishushanya YESU agambanirwa na Yuda

Inkuru ya Yosefu ni ya YESU birasa. Yosefu na Yesu bombi bahemukiwe numuntu witwa YUDA/ YUDA. Amasezerano yakozwe babagurishije kuri benewabo n’ubundi ibice byinshi by’ifeza : 20 kuri Yozefu na 30 kuri YESU (Itangiriro 37: 26-28; Matayo 26: 14-16). Yozefu yagurishijwe kub’ ishimayeli: bakomoka k’umwana wa Aburahamu ku mugore w’umuja witwaga Hagayi, naho YESU we

Yozefu agambanirwa na Yuda bishushanya YESU agambanirwa na Yuda Read More »

Home
Bibiliya
WhatsApp
YouTube
Aderessi