June 2022

6. IMANA itugaburira gute?

Ntimukiganyire ibyo muzarya, muzanywa cyangwa muzambara Tumaze iminsi tuvuga ku nkuru zerekeye uko icyaha cyaje mu isi n’uko cyashegeshe muntu kubera umwuka wo kwikunda satani yateye mu bantu, noneho reka tuganire uko IMANA itubeshejeho. Uvuze ngo IMANA niyo idutunze abantu bamwe bashobora kuguseka kuko batabasha kubyumva. Ariko nta muntu n’umwe ushobora kwibeshaho atabeshejweho n’IMANA. N’abakire …

6. IMANA itugaburira gute? Read More »

5. Ingaruka z’icyaha cya Adamu kuri twe

Mu isomo ry’ubushize twabonye ko Adamu yakoze icyaha cyo kutumvira IMANA, kikangiza kamere ye kugeza aho yirukanwe muri Eden maze akajya kuba mu isi yavumwe (Intangiriro 3:17), aho atashoboraga kwangiza izindi mbuto zitanga ubugingo.¬†IMANA yari yaramuhaye Isezerano ryo kororoka no kugwira bakuzura isi (Intangiriro 1:28). Muri we hari hinjiyemo ikibi, kandi yari yararemwe mu Ishusho …

5. Ingaruka z’icyaha cya Adamu kuri twe Read More »

4. Icyaha cya Adamu kitugeraho gite?

Adamu yakoze icyaha natwe kikatugiraho ingaruka. Bibiliya ibisobanura mu murongo ukurikira: Kandi nk’uko kutumvira Imana k’umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, ni ko no kuyumvira k’umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi (Abaroma 5:19). IMANA yaremye ibintu ibitegeka uko bigomba kubaho. Yaremye umugabo n’umugore, bombi bahabwa inshingano zo kororoka, nk’uko n’inyamaswa bigenda. Ababyeyi ni bo …

4. Icyaha cya Adamu kitugeraho gite? Read More »

Subira hejuru